+

polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne:

Poniższy dokument zawiera zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.wydawnictwodwiesiostry.pl (dalej: „Strona”) oraz kontaktowaniem się z nami. Zasady funkcjonowania Strony, w tym uprawnienia i obowiązki użytkowników oraz usługodawcy reguluje regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”).

Strona działa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz innymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy korzystanie przez Ciebie ze Strony wiąże się przetwarzaniem Twoich danych osobowych, to administratorem tych danych osobowych jest spółka Wydawnictwo Dwie Siostry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. 3 Maja 2 lok. 183, 00-391 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000236292, kapitał zakładowy: 220.500,00 złotych, NIP 525-233-46-25, REGON 140170423 (dalej: „Administrator”).

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności lub ochroną Twoich danych osobowych w powyższym zakresie, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami:

 1. na piśmie, na adres: Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. z o.o., Al. 3 Maja 2 lok. 183, 00-391 Warszawa;
 2. mailowo na adres: rodo@wydawnictwodwiesiostry.pl

 II. Dane osobowe:

1. W związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony mogą być przetwarzane następujące informacje o Tobie:

 • w przypadku, kiedy korzystasz ze Strony w celu złożenia zamówienia na dostępne na Stronie produkty, możemy zbierać w szczególności następujące dane o Tobie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki, dane do faktury; podanie tych danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne w określonym zakresie w celu umożliwienia nam należytej realizacji zamówienia;
 • w przypadku, kiedy korzystasz z usług dostępnych na Stronie, w tym wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas określonego typu plików cookies, które zbierają informacje o Tobie, możemy zbierać wszystkie lub niektóre dane w zakresie wskazanym w lit. a) powyżej (np. w przypadku korzystania z usługi założenia konta na Stronie, z usługi newsletter lub usługi powiadamiania o dostępności produktów), a także dane takie jak adres IP; podanie przez Ciebie powyższych danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne w określonym zakresie w celu umożliwienia nam należytej realizacji określonej usługi;
 • w przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami w związku z korzystaniem ze Strony, np. składając reklamację, zadając pytanie, kierując do nas określone wnioski, żądania i oświadczenia, możemy przetwarzać Twoje dane, które nam podasz w ramach takiego kontaktu, np. imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, numer telefonu, itp.; podanie przez Ciebie powyższych danych jest dobrowolne, jednak w zakresie niezbędnym do sporządzenia przez nas odpowiedzi w sprawie, w której się kontaktujesz konieczne jest podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska oraz informacji do kontaktu (np. adresu e-mail, adresu do korespondencji); w przypadku jeżeli Twoje wnioski, żądania lub oświadczenia wiążą się z realizacją przez nas określonych obowiązków, konieczne jest podanie przez Ciebie informacji niezbędnych w celu realizacji takiego obowiązku (np. w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konieczne jest wskazanie informacji w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu).

Informujemy jednocześnie, że nie zbieramy żadnych Twoich danych osobowych w trakcie zwykłego korzystania przez Ciebie ze Strony, tj. przeglądania treści znajdujących się na Stronie.

2. W przypadku, kiedy uzyskane przez nas informacje stanowią Twoje dane osobowe, są one przetwarzane:

 • na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twoich zgód – w celach:
 1. wysyłania do Ciebie newslettera, w szczególności zawierającego informacje dotyczące Administratora oraz prowadzonej przez Administratora działalności, w tym informacje mogące stanowić informacje handlowe; dane są przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody albo do czasu rezygnacji Administratora z newslettera, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
 2. realizacji usługi założenia i prowadzenia konta na Stronie; dane są przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody albo do czasu zakończenia świadczenia przez Administratora usługi założenia i prowadzenia konta, na zasadach opisanych w Regulaminie;
 3. realizacji usługi powiadamiania o dostępności danego Produktu; dane są przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody albo do czasu zakończenia świadczenia przez Administratora usługi powiadamiania o dostępności produktu, na zasadach opisanych w Regulaminie;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy sprzedaży, której jesteś stroną lub podejmowania działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy, w tym w celu umożliwienia Ci złożenia zamówienia, realizacji zamówienia, komunikacji z Tobą w zakresie realizacji Twoich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, wysyłki produktów, dokonywania rozliczeń, przyjmowania i składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy sprzedaży;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:
 1. kontaktowania się z Tobą, tj. w celu składania i przyjmowania oświadczeń, wniosków, żądań, pytań lub prowadzenia innej korespondencji z Tobą, we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony; dane są przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia ostatniej czynności związanej z załatwieniem sprawy (np. zakończenia postępowania reklamacyjnego, sporządzenia odpowiedzi na kierowane do nas pytanie, itp.);
 2. dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

4. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim wbrew niniejszej polityce.

5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zachowanie poufności przesyłania danych osobowych drogą elektroniczną w ramach Strony oraz w ramach wysyłki newslettera jest w całości lub w części zabezpieczone za pomocą szyfrowania danych (certyfikat SSL lub TLS). Korzystając ze Strony możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, to dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

6. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe lub informacje Ciebie dotyczące podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zakresie obsługi Strony,usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi IT. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

7.Administrator informuje, że masz prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

8. Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia ani innego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest:

 • niezbędne do dochodzenia roszczeń;
 • niezbędne do celów reklamy, wyłącznie jednak po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, tj. korzystania z usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności oraz pod warunkiem utrwalenia przez Administratora dla celów dowodowych faktu uzyskania oraz treści informacji o stwierdzeniu niedozwolonego korzystania przez Ciebie z usługi;
 • dopuszczalne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

9. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania - udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie ust. 7-8 powyżej. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że zażądałeś innej formy. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z Twoim żądaniem, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

10. Bez uszczerbku dla administracyjnych, pozasądowych lub środków ochrony prawnej przed sądem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, masz prawo:

 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uznasz, że prawa przysługujące Ci na mocy przepisów RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem tych przepisów;
 • uzyskać od Administratora lub innego podmiotu przetwarzającego Twoje dane osobowe odszkodowanie za poniesioną szkodę.

III. Polityka cookies:

Nasza Strona wykorzystuje pliki cookies. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi, szczegółowymi informacjami na ten temat.

1. Co to są pliki cookies:

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na Twoim urządzeniu (telefon, laptop, komputer), z którego korzystasz podczas przeglądania Strony. Pliki cookies zawierają informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie, które są wykorzystywane, w zależności od typu pliku, do różnych celów, w tym zapamiętywania Twoich wyborów i preferencji, umożliwienia Ci skorzystania z dostępnych w ramach Strony funkcjonalności, poprawy jakości świadczonych przez nas usług dostępu do Strony oraz prezentowanych na Stronie treści. Szczegółowe typy oraz funkcje plików cookies wykorzystywanych na Stronie są opisane poniżej.

2. Kto wykorzystuje pliki cookies:

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka Wydawnictwo Dwie Siostry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. 3 Maja 2 lok. 183, 00-391 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000236292, kapitał zakładowy: 220.500,00 złotych, NIP 525-233-46-25, REGON 140170423 oraz podmioty trzecie, określone w tabeli w ust. 3 poniżej.

3. Jakie typy plików cookies są wykorzystywane na Stronie:

Pliki cookies wykorzystywane na naszej Stronie można podzielić z uwzględnieniem pełnionych przez nie funkcji lub okresu przechowywania.

Z uwagi na pełnioną funkcję, Strona może wykorzystywać następujące typy plików cookies:

 • systemowe (techniczne) – są to pliki cookies wykorzystywane w celu umożliwienia Ci dostępu do określonych funkcjonalności Strony, takich jak logowanie i rejestracja, obsługa koszyka, obsługa banera cookies, itp.; wyłączenie obsługi tych plików cookies uniemożliwi Ci całkowicie lub częściowo korzystanie z określonych funkcjonalności Strony;
 • statystyczne (analityczne) – są to pliki cookies służące nam do poprawy jakości świadczonych przez nas usług w ramach Strony; pliki te są wykorzystywane np. do analizy ile osób odwiedziło naszą Stronę, jak długo dana osoba pozostawała na Stronie, jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem; statystyczne pliki cookies są anonimowe oraz nie są wykorzystywane w celach reklamowych (np. wyświetlania Ci reklam); wyłączenie obsługi lub usunięcie tych plików cookies spowoduje, że nie będziemy mogli rozwijać i udoskonalać naszych usług świadczonych w ramach Strony.

Z uwagi na okres przechowywania, Strona może wykorzystywać pliki cookies, które są przechowywane na Twoim urządzeniu wyłącznie do czasu opuszczenia Strony lub zamknięcia przeglądarki lub pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych typów plików cookies wykorzystywanych na naszej Stronie możesz znaleźć poniżej:

Nazwa pliku: _ga
Domena/ Partner/ Dostawca: Google Analytics
Typ: analityczny
Opis funkcji: wymagany do działania Google Analytics wykorzystywanego do generowania danych statystycznych o tym jak użytkownik korzysta z witryny
Okres przechowywania: 2 lata
Nazwa pliku: _session
Domena/ Partner/ Dostawca: wydawnictwodwiesiostry.pl
Typ: systemowy
Opis funkcji: wymagany do prawidłowego działania Strony, obsługi koszyka, logowania i rejestracji, obsługi cookie banera
Okres przechowywania: 30 dni

4. Co możesz zrobić aby włączyć/wyłączyć pliki cookies:

Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na instalację określonych plików cookies:

 • w odniesieniu do samej Strony - poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji na banerze cookies wyświetlanym przy wejściu na Stronę;
 • w odniesieniu do plików cookies pochodzących z różnych stron internetowych, w tym Strony, na poziomie ogólnym - poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Zanim dokonasz odpowiednich zmian w zakresie obsługi plików cookies w ramach ustawień swojej przeglądarki pamiętaj, że wyłączenie obsługi jednego lub więcej plików cookies może mieć niekorzystny wpływ na niektóre funkcje stron internetowych, które będziesz przeglądać w przyszłości. Zwróć proszę również uwagę, że wyłączenie obsługi określonych typów plików cookies może spowodować na przykład, że produkty umieszczone przez Ciebie w koszyku lub w kategorii „Ulubione” nie zostaną zapamiętane, a także podczas kolejnych odwiedzin naszej Strony będzie Ci się wyświetlać baner, dotyczący wykorzystywanych przez nas plików cookies, wymagający podjęcia przez Ciebie określonych działań.

5. Pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich:

Za instalację analitycznych plików cookie, należących do podmiotów trzecich oraz wszelką aktywność związaną z tymi plikami, w tym zbieranie i przetwarzanie informacji, odpowiedzialne są te podmioty trzecie. Tutaj możesz zapoznać się z polityką cookies stosowaną przez te podmioty trzecie: Google Analytics.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat tego, w jaki sposób podmioty trzecie korzystają z plików cookies oraz jakie przysługują Ci w związku z tym możliwości, zapoznaj się proszę z informacjami dostępnymi na stronie: http://www.youronlinechoices.com/pl/.

IV. Zmiany i aktualizacje:

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. Administrator informuje o zmianach lub aktualizacjach polityki prywatności w formie ogłoszenia na Stronie. W sytuacjach, gdy jest to możliwe lub wymagane, Administrator poinformuję Cię indywidualnie o zmianach lub aktualizacjach polityki prywatności, w sposób inny niż wskazany powyżej (np. w formie wiadomości e-mail).

V. Pozostałe informacje:

W ramach niniejszej polityki prywatności informujemy Cię ponadto, że na Stronie możemy zamieszczać linki do witryn podmiotów trzecich. Przy wykorzystaniu powyższych linków należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tymi witrynami, więc nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania innych witryn, a niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad działania takich witryn. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mającym zastosowanie do danej witryny.

pomyślnie zalogowano
Nie udało się zalogować
Nie pamiętam hasła!

Nic się nie stało.
Wpisz adres e-mail użyty podczas rejestracji, a my wyślemy Ci instrukcję resetowania hasła.

Konto o pdanym adresie email nie istnieje
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana na Twój adres e-mail.
pomyślnie wylogowano
rejestracja
krok 1/2
Zarejestruj się przez:
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
* pola obowiązkowe
rejestracja
krok 2/2
Rodzaj klienta:
Dane klienta:
* pola obowiązkowe
Udało się!

Dziękujemy za rejestrację. Życzymy udanych zakupów!

Rzeki
60,90 zł

Powiadom mnie o dostępności produktu:

Gdy produkt będzie dostępny, wyślemy powiadomienie na podany adres e-mail.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
* pola obowiązkowe
Dziękujemy za zapytanie. Poinformujemy Cię, gdy tylko ten produkt będzie dostępny.
Produkt jest już w koszyku

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

ok