+

regulamin serwisu

Niniejszy regulamin stanowi wymagany prawem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.wydawnictwodwiesiostry.pl, której właścicielem jest spółka Wydawnictwo Dwie Siostry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w tym składania zamówień na produkty dostępne do sprzedaży za pośrednictwem tej strony.

§ 1 
DEFINICJE

 1. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.wydawnictwodwiesiostry.pl.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, regulujący zasady funkcjonowania Sklepu oraz informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Użytkowników oraz Usługodawcy.
 3. USŁUGODAWCA – spółka Wydawnictwo Dwie Siostry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. 3 Maja 2 lok. 183, 00-391 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000236292, kapitał zakładowy: 220.500,00 złotych, NIP 525-233-46-25, REGON 140170423. Usługodawca jest również stroną Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług.
 4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu, w tym dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z dostępnych w ramach Sklepu Usług.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu, w tym dokonująca zakupów w Sklepie, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; za Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się również osobę fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktów, w tym umowa o dostarczanie Treści Cyfrowych, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 7. ZAMÓWIENIE – złożona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. PRODUKT – każdy oferowany przez Usługodawcę towar, w tym Treści Cyfrowe, nabywany przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 9. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. ebook, audiobook).
 10. INFORMACJA O PRODUKCIE – informacja o Produkcie, znajdująca się przy każdym Produkcie, stanowiąca opis najważniejszych cech oraz charakterystyki danego Produktu, umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z jego właściwościami.
 11. USŁUGI – określone w § 11 ust. 1 Regulaminu usługi świadczone drogą elektroniczną, stanowiące funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie Użytkownikowi określonych technicznych rozwiązań, bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).
 12. KOSZYK – forma magazynowania (zapamiętania przez Sklep) wybranych przez Użytkownika Produktów w celu skompletowania Zamówienia.
 13. FORMULARZ – znajdujący się w Sklepie system techniczny, stanowiący element procesu składania Zamówienia przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych pól danymi Użytkownika niezbędnymi w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. REJESTRACJA – proces utworzenia przez Użytkownika Konta w Sklepie.
 15. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, umożliwiający w szczególności szybsze i łatwiejsze składanie Zamówień, zapamiętanie dotychczasowych ustawień i informacji podanych przez Użytkownika (np. adres dostawy) lub uzyskanie dostępu do historii Zamówień.
 16. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług, będących umowami zawartymi na odległość, tj. bez jednoczesnej obecności obu stron. Regulamin niniejszy jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna Produktów.
 3. Sprzedaż prowadzona jest na terenie oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego poniżej, wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski. Informacja powyższa jest równoznaczna z zobowiązaniem Usługodawcy do dostarczenia Użytkownikowi Produktów bez wad. W Sklepie mogą być dostępne również Produkty zawierające drobne wady fizyczne (otarcia, zagięcia, drobne uszkodzenia okładki, itp.) – w takim przypadku informacja o istnieniu i rodzaju wady jest podawana szczegółowo w treści Informacji o Produkcie.
 5. Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.), a stanowią zaproszenie do składania przez Użytkowników ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Przy każdym Produkcie oferowanym do sprzedaży w Sklepie Usługodawca podaje aktualną, obowiązującą cenę. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku informowania przez Usługodawcę o obniżeniu ceny danego Produktu, obok informacji o obniżonej cenie Usługodawca podaje również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą poprzez następujące kanały komunikacji:
  a) na piśmie, na adres: Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. z o.o., Al. 3 Maja 2 lok. 183, 00-391 Warszawa;
  b) mailowo na adres: sklep@wydawnictwodwiesiostry.pl;
  c) telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 571 226 027.
 8. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Użytkownika może powodować ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość (np. opłat za połączenia telefoniczne lub transfer danych). Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2022.144.1204 z zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym autorskie prawa majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Usługodawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich, a korzystanie z nich przez Użytkownika może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za odrębną zgodą Usługodawcy, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 11. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu i nie powinno być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające jakiekolwiek prawa Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujące mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 3 
ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.), złożoną Usługodawcy przez Użytkownika.
 2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez dokonywania Rejestracji albo może dokonać Rejestracji przy okazji składania Zamówienia, na zasadach opisanych w § 4 ust. 2 lit. c) Regulaminu. W przypadku, jeżeli Zamówienie obejmuje Treści Cyfrowe, dokonanie Rejestracji i założenie Konta jest obowiązkowe – informacja na ten temat jest każdorazowo podawana Użytkownikowi w Informacji o Produkcie.
 3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
  1) wybrać Produkt, które chce kupić i dodać do Koszyka;
  2) z poziomu zakładki „Koszyk” wybrać kraj dostawy, rodzaj dostawy oraz sposób płatności; na tym etapie Użytkownik może też wpisać posiadany kod rabatowy, ewentualnie dokonać wyboru innych opcji, dostępnych dla Użytkownika w Sklepie w momencie składania Zamówienia (np. wybór oferowanych gratisów);
  3) wybrać jedną z form złożenia Zamówienia (z poziomu Koszyka lub w kolejnym etapie składania Zamówienia), przy czym Użytkownik, który posiada Konto może na tym etapie zalogować się na Konto, a Użytkownik nieposiadający Konta może dokonać Rejestracji albo złożyć Zamówienie bez dokonywania Rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej;
  4) wypełnić Formularz, wpisując dane niezbędne w celu złożenia i realizacji Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, ewentualnie firma, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane do wystawienia faktury VAT oraz, w zależności od wybranego sposobu dostawy oraz płatności, wybrać dostępne szczegółowe opcje w zakresie dostawy i płatności (np. wybór paczkomatu), ewentualnie wskazać uwagi do Zamówienia; w przypadku Użytkowników posiadających Konto dane niezbędne do realizacji Zamówienia są uzupełniane automatycznie na podstawie danych podanych w trakcie Rejestracji;
  5) zaznaczyć wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oświadczenia, w tym dotyczące akceptacji postanowień Regulaminu; na tym etapie Użytkownik może złożyć również oświadczenia dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio z realizacją Zamówienia, np. dotyczące wysyłki newslettera;
  6) wybrać opcję „Zamawiam i płacę”; w tym momencie następuje złożenie Zamówienia przez Użytkownika;
  7) w przypadku nie wybrania opcji „płatność przy odbiorze” - dokonać zapłaty za Produkty, zgodnie z wybranym w trakcie składania Zamówienia sposobem płatności.
 4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia i zawierającą jego podsumowanie, wysłaną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Wiadomość, o której mowa powyżej jest generowana automatycznie z systemu i nie stanowi przyjęcia przez Usługodawcę Zamówienia do realizacji.
 5. Po weryfikacji przez Usługodawcę złożonego Zamówienia, a w przypadku złożenia przez Użytkownika Zamówienia z opcją płatności w formie przedpłaty, dodatkowo po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym momencie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Usługodawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, to niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia Zamówienia przez Użytkownika zawiadomi o tym Użytkownika, który podejmie decyzję co do dalszego postępowania w ramach złożonego Zamówienia.
 7. Zamówienia mogą być składane przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 8. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka na dowolnym etapie, aż do momentu złożenia Zamówienia, zgodnie z ust. 3 pkt 6) powyżej.
 9. Do celów zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 10. Użytkownik posiadający Konto ma dostęp do bieżących informacji na temat etapu realizacji danego Zamówienia w zakładce „Moje konto”. Niezależnie od powyższego, Usługodawca informuje również każdego Użytkownika na bieżąco, w formie wiadomości e-mail, o poszczególnych etapach realizacji Zamówienia.

§ 4
REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. W szczególności, dokonanie Rejestracji i posiadanie Konta nie jest wymagane w celu skutecznego złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Dokonanie Rejestracji może nastąpić, według wyboru Użytkownika, w następujący sposób:
  a) bez konieczności składania Zamówienia: w tym celu należy wypełnić formularz służący do Rejestracji, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu; dostęp do formularza jest możliwy po kliknięciu w zakładkę „Zaloguj się”, a następnie w aktywny link „Zarejestruj się”, przenoszący Użytkownika do formularza Rejestracji; w ramach powyższej formy Rejestracji Użytkownik podaje w formularzu swój adres e-mail, ustawia hasło oraz podaje dane niezbędne w celu realizacji Zamówień (rodzaj Użytkownika, dane Użytkownika, dane dostawy);
  b) bez konieczności składania Zamówienia: za pośrednictwem konta Użytkownika na portalu Facebook lub Google; dostęp do tej formy Rejestracji jest możliwy po kliknięciu w zakładkę „Zaloguj się”, a następnie w link „Zarejestruj się”, przenoszący Użytkownika do aktywnych linków, umożliwiających Rejestrację za pośrednictwem odpowiednio, portalu Facebook lub Google;
  c) w ramach oraz w związku ze składaniem Zamówienia: w tym celu przed wypełnieniem Formularza należy zaznaczyć opcję „Zarejestruj się”/„Chcę założyć konto (zarejestruj)”; w ramach powyższej formy Rejestracji Użytkownik podaje w formularzu swój adres e-mail, ustawia hasło oraz podaje dane niezbędne w celu realizacji Zamówień (rodzaj Użytkownika, dane Użytkownika, dane dostawy).
  W ramach Rejestracji konieczne jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu założenia i prowadzenia Konta. W trakcie procesu Rejestracji Użytkownik może również złożyć oświadczenia dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio z Rejestracją, np. dotyczące wysyłki newslettera.
 3. Po dokonaniu Rejestracji zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta.
 4. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W przypadku danych takich jak adres dostawy, imię i nazwisko oraz dane do wystawienia faktury, ich zmiana jest również możliwa na etapie składania Zamówienia, w ramach Formularza.

§ 5
SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są formy płatności za Produkty, opisane szczegółowo na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Formy płatności” i wyświetlane dodatkowo Użytkownikowi z poziomu Koszyka, na etapie składania Zamówienia opisanym w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu. W szczególności, płatność za Produkty może następować w formie przedpłaty, a w przypadku wyboru opcji obioru osobistego również przy odbiorze, z zastrzeżeniem, że forma płatności przy odbiorze nie dotyczy Zamówień obejmujących Treści Cyfrowe, niedostarczane na nośniku materialnym.
 2. W przypadku wyboru formy przedpłaty Użytkownik powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wskazanej w podsumowaniu Zamówienia złożonego zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. W przypadku braku płatności za Zamówienie na rachunku bankowym Usługodawcy w terminie do 3 (trzy) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na trwałym nośniku (np. e-mail). W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca przesyła Użytkownikowi na trwałym nośniku oświadczenie o anulowaniu złożonego Zamówienia oraz zwraca Użytkownikowi wszelkie wpłacone dotychczas z tytułu Zamówienia kwoty, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o anulowaniu Zamówienia.
 3. Użytkownik ponosi koszty realizacji Zamówienia według cen oraz z uwzględnieniem wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Ceny Produktów oraz koszty dostawy Produktów podane w Sklepie mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący usługi dostawy. Postanowienie to nie dotyczy realizacji Zamówień, które zostały już złożone przez Użytkownika, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6) Regulaminu.
 5. Aktualne ceny Produktów są widoczne przy każdym Produkcie, a wysokość kosztów dostawy jest opisana szczegółowo na podstronie Sklepu, w zakładce „Wysyłka”. Ceny Produktów oraz koszty dostawy są ponadto widoczne każdorazowo na poziomie Koszyka, na etapie składania Zamówienia opisanym w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu. Całkowa kwota należności za Zamówienie, obejmująca łączną cenę Produktów oraz koszty dostawy, uwzględniająca wszelkie rabaty i upusty, jest wyświetlana Użytkownikowi przed złożeniem Zamówienia, na etapie opisanym w § 3 ust. 2 pkt 6) Regulaminu.

§ 6 
REALIZACJA DOSTAWY

 1. Zamówione Produkty są dostarczane w jednej z form dostawy, wybranej przez Użytkownika na etapie składania Zamówienia, opisanym w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, zgodnie z danymi, w tym na adres wskazany w Formularzu, w trakcie składania Zamówienia, a w przypadku Użytkowników posiadających Konto – na adres wskazany w procesie Rejestracji lub inny adres podany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia.
 2. Szczegółowe informacje na temat form wysyłki, wraz z kosztami wysyłki oraz szacowanym terminem dostawy dla danej formy wysyłki są dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Wysyłka” oraz są widoczne z poziomu Koszyka, w trakcie składania Zamówienia przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że limit wagowy Produktów w ramach jednego Zamówienia wynosi 75 (siedemdziesiąt pięć) kilogramów. W przypadku, jeżeli waga zamówionych Produktów przekracza wartość 25 (dwadzieścia pięć) kilogramów, Usługodawca jest uprawniony do realizacji wysyłki w częściach.
 3. W przypadku przesyłek niestandardowych, tj. innych niż wskazane w ust. 2 powyżej, w szczególności w przypadku wysyłek Produktów o wadze przekraczającej wartość 75 (siedemdziesiąt pięć) kilogramów, koszty, sposób oraz termin dostawy ustalane są indywidualnie z Użytkownikiem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: handlowy@wydawnictwodwiesiostry.pl.
 4. Zamówienia są zwyczajowo, co do zasady, przekazywane do realizacji codziennie w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 - 16.00. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 w dniu roboczym są zazwyczaj przekazywane do realizacji w tym samym dniu, a po godzinie 12:00 – następnego dnia roboczego.
 5. Usługodawca dokłada starań, aby skompletowanie Zamówienia oraz wysyłka Produktów nastąpiła w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. Produkty są dostarczane Użytkownikowi w terminie wskazanym dla danej formy dostawy. Szczegółowe informacje na temat konkretnego terminu dostawy Produktów są przekazywane Użytkownikowi przed złożeniem Zamówienia zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 6) Regulaminu oraz, dodatkowo, w mailowym potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 6. Usługodawca informuje, że wszelkie terminy wskazane w ust. 4-5 powyżej mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w sytuacjach wyjątkowych (np. okres przedświąteczny), w tym z uwagi na dużą liczbę Zamówień lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. z uwagi na okoliczności leżące po stronie dostawców usług kurierskich i pocztowych).
 7. Użytkownik zobowiązany jest do odbioru Produktów zgodnie z zasadami, w tym w terminie obowiązującym u danego dostawcy usług kurierskich lub pocztowych, wybranego przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, Użytkownik zobowiązany jest do odbioru Produktów w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania od Usługodawcy wiadomości e-mail, informującej, że Produkty są gotowe do obioru.
 8. Zaleca się, aby Konsument w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. W przypadku trudności ze sprawdzeniem stanu Produktów lub odmowy spisania protokołu przez podmiot realizujący dostawę, zaleca się, aby Konsument spisał dane osobowe podmiotu realizującego dostawę – imię, nazwisko oraz numer telefonu. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego, w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki, powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Użytkownik skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie z Usługodawcą. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta ani odpowiedzialności Usługodawcy oraz podmiotów trzecich, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Użytkownik, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, listonosz) spisania odpowiedniego protokołu. W przypadku trudności ze sprawdzeniem stanu Produktów lub odmowy spisania protokołu przez podmiot realizujący dostawę, Użytkownik niebędący Konsumentem zobowiązany jest do spisania danych osobowych podmiotu realizującego dostawę – imię, nazwisko oraz numer telefonu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
 10. Momentem wykonania przez Usługodawcę Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu jest moment wydania Produktu, tj. moment, w którym Użytkownik lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Produkt, będący przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży, w posiadanie.
 11. Postanowienia ust. 1-10 powyżej nie mają zastosowania do Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym. W odniesieniu do Produktów stanowiących Treści Cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym:
  1) zmówione Produkty są dostarczane Użytkownikowi w formie aktywnego linku umożliwiającego pobranie Produktu, zamieszczonego w wiadomości e-mail, wysłanej na adres wskazany w procesie Rejestracji lub inny adres podany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia; Produkty są również dostępne do pobrania przez Użytkownika w każdym czasie w zakładce „Moja półka” w ramach Konta;
  2) zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Usługodawcy; 
  3) zaleca się, aby Konsument w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Treści Cyfrowych po ich dostarczeniu; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (np. brak możliwości pobrania) zaleca się, aby Użytkownik skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie z Usługodawcą; powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta ani odpowiedzialności Usługodawcy oraz podmiotów trzecich, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4) Użytkownik, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia Treści Cyfrowych po ich dostarczeniu; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (np. brak możliwości pobrania) należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą;
  5) momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment udostępnienia Użytkownikowi Treści Cyfrowych w sposób umożliwiający ich pobranie przez Użytkownika, zgodnie z pkt 1) powyżej.

§ 7 
REKLAMACJE; ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

 1. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Konsumentami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, na zasadach określonych w rozdziale 5a i 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z zm.).
 2. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.), odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Reklamacje można składać za pośrednictwem kanałów komunikacji, wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że reklamacje zgłaszane telefoniczne powinny być potwierdzone przez Użytkownika mailowo lub na piśmie. Zaleca się, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, reklamacja zawierała opis niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 4. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Konsumenta. W przypadku nieprzedstawienia przez Usługodawcę stanowiska w terminie wskazanym powyżej uważa się, że Usługodawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi w formie wskazanej w treści zgłoszenia reklamacyjnego, a w razie jej braku – w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie reklamacyjne albo na papierze, albo na innym trwałym nośniku.

§ 8
GWARANCJA

 1. Produkty nie są objęte gwarancją Usługodawcy.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora danego Produktu. W takim przypadku, treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta lub dystrybutora oraz dołączone do Produktu.

§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Na zasadach i w terminie określonym szczegółowo w informacji o odstąpieniu, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu, Konsument zawierający Umowę Sprzedaży na terenie Unii Europejskiej może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny.
 2. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia w szczególności od umowy:
  a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  g) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

§ 10
DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w polityce prywatności, dostępnej w zakładce „Polityka prywatności” na Stronie.
 2. Polityka prywatności zawiera również postanowienia dotyczące korzystania z plików cookies.

§ 11
ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:
  a) dostęp do treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu;
  b) Konto;
  c) Koszyk;
  d) mechanizmy informatyczne strony internetowej Sklepu służące do obsługi procesu składania Zamówienia;
  e) ulubione Produkty;
  f) powiadomienia o dostępności Produktów;
  g) newsletter.
 2. Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne, z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty ceny za Produkt, wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług z należytą starannością. Usługi są świadczone 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Z wyłączeniem Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta, pozostałe Usługi świadczone na stronie Sklepu nie wymagają od Użytkownika uprzedniej rejestracji lub zakładania konta, z zastrzeżeniem, że określone funkcjonalności strony internetowej Sklepu mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto (np. zakup Treści Cyfrowych, zapamiętanie zawartości Koszyka lub Produktów dodanych do zakładki „Ulubione”).
 4. Usługa dostępu do treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu jest świadczona od momentu wejścia Użytkownika na stronę internetową Sklepu i umożliwia przeglądanie i zapoznawania się przez Użytkownika z tymi treściami, w czasie przez niego wybranym. Umowa o świadczenie powyższej Usługi zawarta jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia strony internetowej Sklepu przez Użytkownika.
 5. Usługa założenia i prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego zachowanie w pamięci Produktów dodanych do Koszyka oraz do zakładki „Ulubione”, uproszczenie procesu składania Zamówień (np. poprzez zapamiętanie danych adresowych do realizacji dostawy), modyfikację danych podanych podczas Rejestracji, śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych. Założenie Konta w Sklepie jest również warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży obejmującej Treści Cyfrowe i umożliwia Użytkownikowi pobranie tych Treści Cyfrowych za pośrednictwem Konta. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony, z momentem dokonania Rejestracji przez Użytkownika, na zasadach opisanych w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług założenia i prowadzenia Konta, w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem kanałów komunikacji, o których mowa w § 2 ust. 7 lit. a) lub b) Regulaminu. Usługodawca usuwa Konto w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie. Po usunięciu Konta Użytkownik traci bezpowrotnie dostęp do wszelkich danych zgromadzonych w ramach Konta, w tym do Treści Cyfrowych udostępnianych w ramach Konta.
 7. Usługa Koszyka polega na umożliwieniu Użytkownikowi magazynowania wybranych przez Użytkownika Produktów oznaczonych jako dostępne w Sklepie, w celu skompletowania Zamówienia, poprzez swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, zarządzanie zamawianymi Produktami, w tym przeliczanie wartości Zamówienia. Umowa o świadczenie Usługi Koszyka jest zawierana z momentem dodania przez Użytkownika Produktu do Koszyka. Umowa ulega rozwiązaniu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w momencie:
  a) usunięcia przez Użytkownika wszystkich Produktów z Koszyka;
  b) złożenia przez Użytkownika Zamówienia na Produkty umieszczone w Koszyku;
  c) zmiany dostępności Produktów w Sklepie w taki sposób, że Produkty umieszczone w Koszyku nie są aktualnie dostępne do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu;
  d) wyłącznie w przypadku Użytkowników nieposiadających Konta – w momencie zamknięcia strony internetowej Sklepu albo po upływie terminu 30 (trzydziestu) dni od daty umieszczenia Produktów w Koszyku - w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie obsługi plików cookies.
 8. Usługa opisana w ust. 1 lit. d) powyżej polega na udostępnieniu Użytkownikowi określonych mechanizmów, w szczególności pól, opcji oraz Formularza na stronie internetowej Sklepu, w zakresie niezbędnym do złożenia i realizacji Zamówienia. Umowa o świadczenie Usługi, o której mowa powyżej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Użytkownika.
 9. Usługa dotycząca ulubionych Produktów polega na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenia listy ulubionych Produktów, niezależnie od ich dostępności w danym momencie do sprzedaży w Sklepie, a także zarządzania taką listą poprzez swobodne dodawanie i usuwanie Produktów. Umowa o świadczenie Usługi w powyższym zakresie jest zawierana z momentem dodania przez Użytkownika Produktu do kategorii „Ulubione”. Umowa ulega rozwiązaniu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w momencie:
  a) cofnięcia przez Użytkownika polubienia w odniesieniu do wszystkich Produktów dodanych przez Użytkownika do tej kategorii;
  b) zmiany oferty Produktów w Sklepie w taki sposób, że dany Produkt jest trwale lub czasowo usuwany z oferty i nie jest już widoczny na stronie internetowej Sklepu;
  c) wyłącznie w przypadku Użytkowników nieposiadających Konta – w momencie zamknięcia strony internetowej Sklepu albo po upływie terminu 30 (trzydziestu) dni od daty dodania Produktów do kategorii „Ulubione” - w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie obsługi plików cookies.
 10. Z Usługi powiadamiania o dostępności Produktów może skorzystać każdy Użytkownik, który w odniesieniu do danego Produktu oznaczonego jako nieodstępny aktualnie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu wybierze opcję „Powiadom o dostępności” oraz poda swój adres e-mail w celu wysyłki przez Usługodawcę informacji o dostępności, w momencie pojawienia się danego Produktu w sprzedaży na stronie internetowej Sklepu, a następnie wybierze opcję „Zapisz się” oraz złoży oświadczenia dotyczące akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi. Umowa o świadczenie Usługi powiadamiania o dostępności jest zawierana na czas oznaczony, w momencie wyboru przez Użytkownika opcji „Zapisz się” i ulega rozwiązaniu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w momencie:
  a) otrzymania przez Użytkownika od Usługodawcy informacji o dostępności danego Produktu;
  b) trwałego lub czasowego usunięcia danego Produktu z oferty Sklepu w ten sposób, że Produkt ten nie jest już widoczny na stronie internetowej Sklepu;
  c) po upływie 1 (jednego) roku od wysłania Usługodawcy przez Użytkownika zgłoszenia o powiadamianiu o dostępności danego Produktu.
 11. Z Usługi newslettera może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej wykorzystując w tym celu odpowiedni formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej w Sklepie lub zaznaczy odpowiednie okienko dostępne w procesie składania Zamówienia oraz złoży wymagane oświadczenia dotyczące akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie Usługi newslettera zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia Użytkownika, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej. Usługa newslettera polega na wysyłaniu do Użytkowników drogą elektroniczną informacji dotyczących w szczególności Usługodawcy, Produktów lub Sklepu, w tym informacji handlowych.
 12. Umowa o świadczenie Usługi newslettera zawarta jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Usługi newslettera, a także wysyłając Usługodawcy wiadomość z informacją o rezygnacji na adres e-mail: sklep@wydawnictwodwiesiostry.pl.
 13. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usług (np. Konta lub newslettera) w przypadku, gdy Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej jest dopuszczalne po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi ulega w takim przypadku rozwiązaniu po upływie 7 (siedmiu) dni od doręczenia przez Usługodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 14. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług, w każdym czasie.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług zawartej na czas nieoznaczony, przez Usługodawcę lub Użytkownika, nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 16. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do wszystkich lub niektórych Usług (np. Konta), w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Usług drogą elektroniczną, na adres podany przez Użytkownika.
 17. Usługodawca informuje, że w celu skorzystania z Usług zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome. W celu korzystania z Usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 18. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie strony Sklepu, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie na stronie jakichkolwiek treści bez wiedzy i zgody Usługodawcy.
 19. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie jakichkolwiek danych i informacji dotyczących Użytkownika, w tym loginów i haseł, w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków opisanych wprost w niniejszym Regulaminie. Usługodawca informuje również, że każde korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, w szczególności takimi jak:
  a) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną,
  b) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym, rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
  c) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania danych osobowych Użytkowników oraz innych informacji przekazywanych przez Użytkowników, w szczególności w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
  d) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,
  e) możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika,
  f) nieuprawniony dostęp do danych przez podmioty trzecie,
  g) uszkodzenie kodu aplikacji umożliwiającej dostęp do danych w taki sposób, że przetwarzane dane osobowe ulegną zafałszowaniu lub zniszczeniu,
  h) przechwycenie danych podczas transmisji w przypadku rozproszonego przetwarzania danych z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci Internet,
  i) przechwycenie danych z aplikacji umożliwiającej dostęp do danych na stacji roboczej wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych przez wyspecjalizowany program szpiegowski i nielegalne przesłanie tych danych poza miejsce przetwarzania danych,
  j) uszkodzenie lub zafałszowanie danych osobowych przez wirus komputerowy zakłócający pracę aplikacji umożliwiającej dostęp do bazy danych na stacji roboczej wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych.
 20. Użytkownik może składać do Usługodawcy reklamacje we wszelkich sprawach związanych ze świadczeniem Usług. Postanowienia § 7 ust. 3 i 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 21. W przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych mogą nastąpić przerwy w dostępie do Sklepu lub części jego funkcjonalności, do czasu ich usunięcia przez Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Sklepu.
 22. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub aktualizacji strony internetowej Sklepu, Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerw w dostępności do Sklepu lub części jego funkcjonalności. Przerwy, o których mowa powyżej są wprowadzane, w miarę możliwości, w porze nocnej lub w weekendy.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie w dowolnym czasie. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest również przesyłany mailem, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu są realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług zawartej na czas nieoznaczony, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu, jeżeli nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43, poz. 296 z zm.).
 4. Konsument, w sytuacji sporu z Usługodawcą, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi poprzez:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  b) mediację;
  c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  d) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220 lub 22 290 89 16.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2023.

ZAŁĄCZNIK NR 1 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

pomyślnie zalogowano
Nie udało się zalogować
Nie pamiętam hasła!

Nic się nie stało.
Wpisz adres e-mail użyty podczas rejestracji, a my wyślemy Ci instrukcję resetowania hasła.

Konto o pdanym adresie email nie istnieje
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana na Twój adres e-mail.
pomyślnie wylogowano
rejestracja
krok 1/2
Zarejestruj się przez:
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
* pola obowiązkowe
rejestracja
krok 2/2
Rodzaj klienta:
Dane klienta:
* pola obowiązkowe
Udało się!

Dziękujemy za rejestrację. Życzymy udanych zakupów!

Rzeki
60,90 zł

Powiadom mnie o dostępności produktu:

Gdy produkt będzie dostępny, wyślemy powiadomienie na podany adres e-mail.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
* pola obowiązkowe
Dziękujemy za zapytanie. Poinformujemy Cię, gdy tylko ten produkt będzie dostępny.
Produkt jest już w koszyku

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

ok