+

KACZKURS, czyli kaczo-kurzy konkurs komiksowy!


Co kulawa kaczka i ślepa kura znalazły w lodówce? 

Zapraszamy do udziału w komiksowym konkursie rysunkowym!


Czy wpadły Ci już w oko nasze specjalne konkursowe kartki z narysowanymi przez Jörga Mühle bohaterkami książki Nie skakać na bombę Ulricha Huba?

Możesz je znaleźć:

 • w Księgarni Dwie Siostry,
 • na stoiskach targowych Dwóch Sióstr (informacje o imprezach targowych, w których bierzemy udział pojawiają się na bieżąco na naszej stronie)
 • i w zamówieniach realizowanych przez nasz sklep interenowy.

Na każdej z nich znajdziesz niedokończony komiks. Jak ta historia mogłaby się skończyć? Co, według Ciebie, kulawa kaczka i ślepa kura znalazły w lodówce? Dorysuj ostatni kadr komiksu i dodaj dymki z tekstem.

 A następnie wrzuć kartkę do konkursowej skrzynki (na stoisku targowym Dwóch Sióstr lub w Księgarni Dwie Siostry) albo wyślij ją pocztą.

Najciekawsze pomysły nagrodzimy dwusiostrzanymi książkami.

Nagrody będą przyznawane w trzech turach:

 • 31 stycznia – dla zgłoszeń nadesłanych do 15 stycznia,
 • 30 kwietnia – dla zgłoszeń nadesłanych od 16 stycznia do 15 kwietnia,
 • 10 czerwca – dla zgłoszeń nadesłanych od 16 kwietnia do 31 maja.

Zapraszamy do udziału!

 • WYNIKI pierwszej tury Kaczkursu

  Gratulujemy zwyciężczyniom i zwycięzcom nagrodzonych prac!

   Helenka z Olsztyna (7 lat)
   Maja z Wrocławia (12 lat)
    Witek z Hanau (9 lat)
   Jurek z Warszawy (7 lat)REGULAMIN KONKURSU KOMIKSOWEGO

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Kaczkurs, czyli kaczo-kurzy konkurs komiksowy” jest Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00- 391), przy al. 3 Maja 2/183, , NIP: 525-233-46-25, zwana dalej „Organizatorem”. 
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z. 2016 r. poz. 471 z późn. Zm.)

 

§2. WARUNKI KONKURSU

 1.  Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie i która wykona Pracę Konkursową zgodną z niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która nie ukończyła 18 rok życia (liczone do dnia wysłania zgłoszenia konkursowego), a zgoda opiekuna prawnego na udział uczestnika w Konkursie musi być odnotowana na pracy konkursowej.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób zatrudnianych przez Organizatora.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 28 listopada 2023r. i trwa do dnia 31 maja 2024 r.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a) Zapoznanie się z treścią i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu.
  b) Wykonanie Pracy Konkursowej oraz przekazanie lub przesłanie jej do Organizatora zgodnie z par. 3 Regulaminu.
 6.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

 

§3. PRZYGOTOWANIE PRACY KONKURSOWEJ

 1.  W celu udziału w Konkursie należy w terminie do 31 maja 2024 r. przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub wrzucić do skrzynki znajdującej się na stoisku targowym Dwóch Sióstr lub w Księgarni Dwie Siostry zgłoszenie na karcie konkursowej udostępnionej przez Organizatora (kartka z 4 kadrami, w tym 1 pusty) zawierające:
  a) uzupełnieniowy/dorysowany czwarty kadr przez Uczestnika
  b) dane Uczestnika;
  c) zgodę opiekuna prawnego Uczestnika na uczestnictwo w Konkursie (dalej jako ,,Zgłoszenie konkursowe").
 2. Kartę konkursową można znaleźć:
  a) w Księgarni Dwie Siostry
  b) na stoiskach targowych Dwóch Sióstr (informacje o targach książki, w których Organizator bierze udział podawane są na stronie Organizatora)
  c) w zamówieniach realizowanych przez sklep internetowy Organizatora
 3. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące wymagania:
  a) Powinna być wykonana przy użyciu narzędzi i rekwizytów dostępnych w najbliższym otoczeniu, bez użycia programów graficznych typu Adobe Photoshop,
  b) Nie może zawierać znaków towarowych, logo, nazw bądź firm innych niż Organizatora,
  c) Nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo, dobra osobiste lub dobre obyczaje,
  d) Powinna stanowić przedmiot majątkowych praw autorskich przysługujących wyłącznie Uczestnikowi i nie naruszać praw osób trzecich,
  e) Powinna być wykonana wyłącznie na potrzeby Konkursu i nie może być wcześniej publikowana w jakikolwiek sposób.

 

§4 ZASADY WYBIERANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

 1.  Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni wg poniższego terminarza:
  a) spośród zgłoszeń przesłanych lub przekazanych od 27.11.2023 do 15.01.2024 – ogłoszenie zwycięzców 31.01.2024
  b) spośród zgłoszeń przesłanych lub przekazanych od 16.01.2024 do 15.04.2024 – ogłoszenie zwycięzców 30.04.2024
  c) spośród zgłoszeń przesłanych lub przekazanych od 16.04.2024 do 31.05.2024 – ogłoszenie zwycięzców 10.06.2024
 2. Laureaci zostaną wyłonieni przez komisję konkursową składającą się z 3 pracowników Organizatora, wyznaczonych przez Organizatora ("Komisja konkursowa"). Każdorazowo Komisja konkursowa nagrodzi 5 Prac konkursowych.
 3. O przyznaniu nagród Organizator poinformuje Laureatów drogą mailową lub telefoniczną. Listę Laureatów Organizator upubliczni na stronie internetowej www.wydawnictwodwiesiostry.pl i w kanałach Social Media Organizatora.

 

§5. PRAWA AUTORSKIE DO PRAC KONKURSOWYCH

 1.  Z chwilą przekazania Pracy Konkursowej spełniającej wymagania wymienione w §3 ust. 3 Regulaminu, jego ustawowy przedstawiciel wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej bez ograniczeń terytorialnych na rzecz Organizatora, na następujących polach eksploatacji w całości, oraz we fragmentach:
  a) Utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy dzieła bez ograniczeń, co do ilości, formatu, w tym techniką drukarską, komputerową, i innymi technikami cyfrowymi
  b) Obrotu egzemplarzami, na których utrwalono Pracę, wprowadzania do obrotu, użyczania, zamiany i najmu egzemplarzy;
  c) Publicznego rozpowszechniania i udostępniania Pracę w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet;
  d) Zapisywania oraz archiwizowania w pamięci komputera, na dyskach zewnętrznych oraz na tzw. chmurach pamięci (cloud computing).
 2.  Uczestnik Konkursu lub jego ustawowy przedstawiciel przenosi prawa autorskie do Prac Konkursowych na Organizatora oraz wszelkie prawa zależne w zamian za uczestnictwo w konkursie.
 3. Organizator ma prawo do nieoznaczania Prac Konkursowych imieniem i nazwiskiem autora.

 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku Uczestników Konkursu przez publikację Pracy Konkursowej na portalu Instagram, Facebook i na stronie internetowej www.wydawnictwodwiesiostry.pl oraz na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko i adres Uczestnika w celu wysyłki nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest spółka Wydawnictwo Dwie Siostry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-391), Al. 3 Maja 2 m. 183 (dalej: „Administrator”). Dane kontaktowe do Administratora: rodo@wydawnictwodwiesiostry.pl
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Wydawnictwa czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności Wydawnictwa, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
 4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
  a) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
  b) umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
  c) opublikowanie informacji o laureatach,
  d) archiwizację dokumentów.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 11.7 Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [2] - przez czas określony w tych przepisach.
 6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  d) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością Wydawcy.
 8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje warunki Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące organizowanego Konkursu należy kierować do Organizatora, który został określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
pomyślnie zalogowano
Nie udało się zalogować
Nie pamiętam hasła!

Nic się nie stało.
Wpisz adres e-mail użyty podczas rejestracji, a my wyślemy Ci instrukcję resetowania hasła.

Konto o pdanym adresie email nie istnieje
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana na Twój adres e-mail.
pomyślnie wylogowano
rejestracja
krok 1/2
Zarejestruj się przez:
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
* pola obowiązkowe
rejestracja
krok 2/2
Rodzaj klienta:
Dane klienta:
* pola obowiązkowe
Udało się!

Dziękujemy za rejestrację. Życzymy udanych zakupów!

Rzeki
60,90 zł

Powiadom mnie o dostępności produktu:

Gdy produkt będzie dostępny, wyślemy powiadomienie na podany adres e-mail.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
* pola obowiązkowe
Dziękujemy za zapytanie. Poinformujemy Cię, gdy tylko ten produkt będzie dostępny.
Produkt jest już w koszyku

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

ok